Programma leerjaar 2

Periode Thema Vorm Plaats Kerndoel 21e Vaardigh Afsluiting weging
1 zinsontleding (met MVT) Cloudschool les 2 Probleemoplossend vermogen SO 1
1 Klachtenbrief mail A2 2 Probleemoplossend vermogen schrijfopdracht (blog) 1
1, 2, 3 3 leesboeken met bijbehorende opdrachten Blog Rozet Bibl. 8, 9, 10 Creatief denken schrijfopdracht (blog) 3
2 Instructie geven video les+A2 1 Communiceren schrijfopdracht (blog) 1
2 Poëzieproject (december) (met gd) kaartjes les 8 Creatief denken schrijfopdracht (blog) 1
2 Tijdschrift maken jilster a2 1, 2, 6, 9, 10 Samenwerken & Creatief denken pdf (jilster) + blog 2
2 CITO toets 2 (woordenschat) CITO-toets toetsweek 3 Communiceren toets 1
2 CITO toets 2 (leesvaardigheid) CITO-toets toetsweek 4 Kritisch denken toets 1
2 CITO toets 2 (taalverzorging) CITO-toets toetsweek 2 Communiceren toets 1
3 Excursie Cultureel erfgoedcentrum Arnhem + kunst vrij Rozet Bibl. 8 Informatievaardigheden schrijfopdracht (blog) 1
3 Overige spelling Cambiumned les 2 Communiceren dictee 1
Kerndoelen:

De eerste tien kerndoelen zijn vooral gericht op de communicatieve functie van de Nederlandse
taal en kennen een belangrijke plaats toe aan strategische vaardigheden. Daarnaast wordt ook
aandacht besteed aan culturele en literai
re aspecten (kerndoelen 2 en 8).
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen,
woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.
3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat.
4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en
geschreven teksten.
5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te
beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.
6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.
8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn
belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.
9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te
bereiden en uit te voeren.
10. De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert,
op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren
van nieuwe taalactiviteiten.

Bron: http://downloads.slo.nl/Documenten/karakteristieken-en-kerndoelen-onderbouw-vo.pdf